- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบสัญญาณเงียบหาย
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรออกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ โทรเข้ามาคุยได้ไม่นานสัญญาณถูกตัดสายครับ
สถานที่:
กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9250
ผู้แจ้ง:
นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
23/11/2555 10:50:42
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการรีเซ็ตอุปกรณ์หลักของอาคารทีปวิชญ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/11/2555 13:36:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th