- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ๊นเตอร์มีปัญหา
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องปริ๊นเตอร์ท่านทัศนีย์เวลาปริ๊นงานกระดาษไม่สามารถออกได้
สถานที่:
ห้องอธิการบดี ชั้น 3 ตึก ท
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267110
ผู้แจ้ง:
นางสาวอภิสินี เกรียงศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
13/11/2555 14:35:00
บันทึกการดำเนินการ:
เข้าตรวจเช็คแล้ว เป็นที่การดึงกระดาษของปริ้นเตอร์ ต้องส่งให้ทางผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/11/2555 09:23:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th