- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สายในใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์ 9810 ห้องสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้น 4 โซน A ฝั่งธนาคารฯ ใช้ไม่ได้ครับ
สถานที่:
อาคารมหาวชิราลงกรณ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
2001
ผู้แจ้ง:
นายสัญญา ปานแย้ม
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
13/11/2555 12:13:19
บันทึกการดำเนินการ:
เช็คในระับบเบอร์ทำงานปกติ ได้เข้าตรวจสอบคู่สายจากต้นทางถึงปลายทางไม่มีสัญญาณ หาจุดที่เกิดปัญหาไม่พบ รอดำเนินการเปลี่ยนสายสัญญาณใหม่ จะใช้ได้ภายในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ครับ ต้องขออภัยที่ล่าช้า ดำเ้นินการแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/12/2555 18:00:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th