- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องปริ้นเตอร์สั่งแล้วปริ้นไม่ออก
สถานที่:
งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ชั้น2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9211
ผู้แจ้ง:
นางสาวภิญญดา พ่วงเฟื่อง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานตรวจสอบภายใน
วันที่:
05/11/2555 09:34:40
บันทึกการดำเนินการ:
เน็ตมีปัญหา ทำให้ใช้ไม่ได้ ตอนนี้แก้ไขแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/11/2555 10:56:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th