- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสอย่างแรง
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ติดไวรัส
สถานที่:
งานคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267059
ผู้แจ้ง:
น.ส.วรุณยุพา ท่อนกฐิน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
02/12/2551 15:37:33
บันทึกการดำเนินการ:
กำลังดำเนินการ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐนวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/12/2551 09:26:46
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th