- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
สำนักวิทยบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
017869007
ผู้แจ้ง:
นายคม กันชูลี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
31/10/2555 15:39:36
บันทึกการดำเนินการ:
ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุลแ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/11/2555 10:03:37
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th