- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
สั่งพิมพ์งานไม่ได้
สถานที่:
โรงแรมเวียงแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-216390
ผู้แจ้ง:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
26/10/2555 10:16:31
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องปริ้นแก้ไขแล้ว ป.ล.ผู้ใช้ไม่มีรหัสแจ้งปัญหา
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/10/2555 10:18:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th