- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ค้าง
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ค้าง
สถานที่:
งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267000 ต่อ 9602
ผู้แจ้ง:
นางศิวาพร สุขชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
18/10/2555 15:06:00
บันทึกการดำเนินการ:
รอดำเนินการ เนื่องจากเจ้าของเครื่องยังต้องใช้เครื่องทำทุนกู้ยืมก้อน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/02/2556 11:09:22
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th