- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตสัญญาณไม่ค่อยดี
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ตที่อาคาร 4 คณะเทคโนฯ และอาคารปฏิบัติการการผลิต สัญญาณอ่อนมาก ติดๆดับๆตลอดเวลา บางทีค้นหาWIFI มี 3 ขีด แต่การเข้าใช้งานช้ามาก บางวันมีขีดเดียว ไม่สามารถใช้งานได้เลย
สถานที่:
อาคาร 4 คณะเทคโนฯ และอาคารปฏิบัติการการผลิต
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
6501
ผู้แจ้ง:
นางสาวญาดา ไกรกิจราษฎร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
05/10/2555 11:06:34
บันทึกการดำเนินการ:
ปรับปรุงระบบ wifi
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว, นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตรและนายธนกร เปี่ยมสินธุ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/11/2555 13:41:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th