- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและอุปกรณ์ติดตั้ง Wireless Access Point รุ่น EOC1650 (สวจ. มีอุปกรณ์แล้ว)
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ติดตั้ง Wireless Access Point รุ่น EOC1650 (สวจ. มีอุปกรณ์แล้ว) ติดตั้งที่ห้องการจัดการเรียนรู้ (KM) ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล เนื่องจากสัญญาณไวไฟอ่อนมาก ปล. ช่วยติดตั้งก่อนวันที่ 3 เพราะจำเป็นจะต้องใช้ห้อง KM ในการที่จะให้นักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณปี 2556 เข้าสู่ระบบ NRPM ของ วช.
สถานที่:
ห้องการจัดการเรียนรู้ (KM) ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7222
ผู้แจ้ง:
นายสามารถ เน่าบู่
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
28/09/2555 10:22:54
บันทึกการดำเนินการ:
ติดตั้ง wifi ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/12/2555 09:09:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th