- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ต้องการใช้ฐานข้อมูล online กรุณาติดตั้งให้ด้วยค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ต้องการใช้ฐานข้อมูล online ของห้องสมุด
สถานที่:
คณะวิทยาการจัดการ ตึกปกเกล้า ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0815328642
ผู้แจ้ง:
นางลัสดา ยาวิละ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
27/11/2551 12:06:39
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/11/2551 08:56:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th