- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Wi Fi อาคารแปรรุปอาหารใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
Wi Fi อาคารแปรรูปอาหารใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถ connect ได้ เป็นปัญหาบ่อยมาก
สถานที่:
อาคารแปรรูปอาหาร (เยื้องโรงรถ)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5500
ผู้แจ้ง:
อาจารย์คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
14/09/2555 11:36:07
บันทึกการดำเนินการ:
ไม่จ่าย ip เช็ค server
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/09/2555 16:14:11
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th