- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตส่วนสนามบินใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ตส่วยสนามบินใช้งานไม่ได้ คือไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตครับ ทำอะไรไม่ได้เลย
สถานที่:
หอพัก และบ้านพักบุคลากร มหาวิทยาัลย ส่วนสนามบิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0899601815
ผู้แจ้ง:
นายนรินทร์ อินตาติ๊บ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
12/09/2555 11:14:52
บันทึกการดำเนินการ:
ส่าย fiber link ระหว่าง โรงเรียนสาธิต กับ บ้านพักเสีย ทำการแจ้ง TOT ทำการตรวจเช็คสาย ทำการ ติดตั้ง link สำรอง สามารถใช้งานได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี ายสุชิน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/09/2555 09:58:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th