- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดต่อขอพื้นที่เว็บไซต์ สโมสรอาจารย์ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องจาก สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะจัดทำเว็บไซต์ จึงจะติดต่อขอพื้นที่ในการอัพโหลดเว็บไซต์
สถานที่:
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9233
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรรณภัทรา สุดแสง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
12/09/2555 09:18:54
บันทึกการดำเนินการ:
ขอหนังสือขอใช้บริการ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2556 11:20:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th