- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet ห้องสารสนเทศ อาคารพระปกเกล้า
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
internet ห้องสารสนเทศ อาคารพระปกเกล้า ใช้ไม่ได้คะ
สถานที่:
ห้องสารสนเทศ อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267103
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
11/09/2555 10:00:18
บันทึกการดำเนินการ:
สาย link หลุด เนื่องจากการปรับปรุงอาคารใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมา
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/09/2555 16:16:57
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th