- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ ชั้น 4 อาคารพระปกเกล้า
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เนื่องด้วย ผศ.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล ทำบันทึกข้อความแจ้งกับทางสำนักงานคณะวิทยาการจัดการว่า ไม่สามารถใช้บริการระบบโทรศัพท์ชั้น 4 ห้องสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ จึงขอความอนุเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยมาแก้ไขปัญหาให้ด้วยคะ ขอบคุณมากคะ
สถานที่:
อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
3000
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
10/09/2555 14:26:53
บันทึกการดำเนินการ:
จะเข้าดำเนินการให้ วันที่ 11 กันยายน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/09/2555 13:38:11
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th