- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าเวบไซด์กองพัฒนานักศึกษาไม่ได้
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ เข้าเวบไซด์กองพัฒนานักศึกษาไม่ได้
สถานที่:
ห้องกิจกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9603
ผู้แจ้ง:
นางสาวอารีย์ วงเขียว
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
04/09/2555 12:57:47
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์ Harddisk Server เสียกำลังกู้ระบบคืน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/11/2555 20:38:45
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th