- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตให้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ตใช่ไม่ได้
สถานที่:
หอพักฝั่งสนามบิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0812377653
ผู้แจ้ง:
อาจารย์วิรัช งอกงาม
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
03/09/2555 15:21:06
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบแล้วใช้งานได้ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/09/2555 15:09:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th