- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์เบอร์ภายนอกขัดข้อง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
จัดผังห้องใหม่ ทำให้เกิดปัญหาสายต่อโทรศัพท์ ภายนอกขัดข้อง
สถานที่:
สำนักงานสภามหาวิทยาัลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9232
ผู้แจ้ง:
นางสาวนุชจรี สีขุ่ย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
03/09/2555 14:05:12
บันทึกการดำเนินการ:
ติดงานคุมสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักศึกษาจะเข้าดำเนินการในวันที่ 8 กันยายน 2555
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/01/2556 08:53:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th