- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายใน ใช้ไม่ได้จำนวน 2 เครื่อง
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ภายใน ใช้ไม่ได้จำนวน 2 เครื่อง
สถานที่:
สำนัำกงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055282792
ผู้แจ้ง:
นายวิชิต เหล็กคำ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
03/09/2555 10:12:43
บันทึกการดำเนินการ:
ติดงานคุมสอบวัดความรู็พื้นฐาน จะดำเนินให้ในวันที่ 8 กันยายน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/09/2555 13:36:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th