- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งขอลงโปรแกรมใช้งาน VPN
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ แจ้งขอให้ลงโปรแกรมเพื่อเข้าใช้งาน VPN เพื่อเชื่อมต่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล
สถานที่:
ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
26/11/2551 15:29:20
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ทำการ ลงโปรแกรม client vpn เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Uninet ให้กับอาจารย์ 3 ท่าน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/11/2551 15:31:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th