- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ 4207
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
โทรศัพท์หมายเลข 4207 ใช้การไม่ได้ จนท.ติดต่อไปแล้วไม่มีความคืบหน้า ไม่รายงานปัญหา หรือข้อขัดข้องในการทำงาน ดังนั้นจึงขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข และรายงายความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้ทราบด้วยค่ะ
สถานที่:
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4207
ผู้แจ้ง:
อาจารย์อนงค์ ศรีโสภา
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
14/08/2555 15:18:13
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหาที่เกิด เนื่องจากได้ทำการย้ายคู่สายโทรศัพท์เก่าจากเดิมจะเชื่อมเบอร์ดังกล่าวต่อไปที่อาคารเวียงแก้ว เจ้าหน้าที่ข่ายสายได้ทำการตัดคู่สายเก่าออก แล้วทำการเดินคู่สายใหม่และอุปกรณ์เชื่อมต่อมาอยู่ที่คณะแล้วได้เชื่อมต่อกับเบอร์ดังกล่าว แต่เกิดปัญหาเนื่องจากคู่สายที่ใช้อยู่ซึ่งได้เกิดชำรุด ซึ่งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมได้ทำการตรวจเช็คอีกครั้ง ตอนนีี้กำลังจะดำเนินการเดินคู่สายเส้นใหม่ให้ครับ ทั้งนี้ต้องกราบขออภัยผู้ที่ใช้เลขหมายนี้ที่ทางผมล่าช้า จะัดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ นายชนิศวรา ชูสนิท เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโทรศัพท์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/08/2555 16:27:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th