- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่มีสายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อาคารกีฬาสนามพระองค์ดำฝั่งมีลังคาห้องพักอาจารย์ ไม่มีสายสัญญานอินเตอร์เน็ต มีแตสัญญาน WIFI ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์PC ไม่สามารถใช้งานด้านอินเตอร์เน็ตได้เลย
สถานที่:
อาคารกีฬาสนามพระองค์ดำฝั่งมีลังคา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0899601815
ผู้แจ้ง:
นายนรินทร์ อินตาติ๊บ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
07/08/2555 11:28:47
บันทึกการดำเนินการ:
เชื่อต่อระบบเรียบร้อยแล้วโดยเป็นระบบ wireless ชั่วคราว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร ธนากร เปี่ยมศิลป์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/08/2555 15:55:00
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th