- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
สำนักงานอธิการบดี (บ้านศรีพิบูล) ส่วนวังจันทร์ ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต
สถานที่:
สำนักงานอธิการบดี (บ้านศรีพิบูล) ส่วนวังจันทร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0899601815
ผู้แจ้ง:
นายนรินทร์ อินตาติ๊บ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
07/08/2555 11:23:56
บันทึกการดำเนินการ:
ทำการ เปลียนสาย Link ระหว่างอาคาร ครุฯ กัย บ้านพิบูลใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร นายธนากร เปี่ยมศิลป์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/08/2555 09:38:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th