- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ไม่ติด
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้เปิดดับ เปิดดับ
สถานที่:
ห้องพยาบาล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0894365974
ผู้แจ้ง:
นางสาววรมน สวัสดิสาร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
07/08/2555 08:38:43
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องคอม พิวเตอร์จรวจเชคเจอ badsector ที่ฮาร์ดดิส ทำให้เครื่องเข้่า ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการfix badsector และ repair windows ใช้งานได้ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/08/2555 10:42:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th