- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตหอพักที่ 3 ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ตหอพักที่ 3 ใช้งานไม่ได้ และเนื่องจากหอพักที่ 3 มีอาจารย์และบุคลากรพักอยู่จำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ต จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบค่ะ
สถานที่:
หอพักทะเลแก้วนิเวศที่ 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267005
ผู้แจ้ง:
นางสาวภิญญพัชญ์ กล้าการค้า
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
หอพักนักศึกษา
วันที่:
06/08/2555 16:40:57
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากมีการต่อสาย loop ที่ชั้น 4 ทำให้เครือข่ายไม่สามารถทำงานได้ ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/08/2555 10:01:21
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th