- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดหน้าจอ แล้วดับเป็นตลอด
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เปิดหน้าจอติดแล้วดับ ปิดก็ไม่ได้
สถานที่:
ห้องพยาบาล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0894365974
ผู้แจ้ง:
นางสาววรมน สวัสดิสาร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
05/08/2555 10:06:27
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/08/2555 10:21:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th