- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายนอกไม่มีสัญญาณ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายนอก 055267038 ไม่มีสัญญาณเลย
สถานที่:
อาคารศรีพิบูล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7200
ผู้แจ้ง:
นางญาดา ทองโพธิ์เล็น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
25/07/2555 11:25:31
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งซ่อมได้ที่ http://tel1177.tot.co.th/getnew.php
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/07/2555 11:34:11
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th