- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดแล้วติดแต่หน้าจอ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้
สถานที่:
ห้องพยาบาล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0894365974
ผู้แจ้ง:
นางสาววรมน สวัสดิสาร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
25/07/2555 09:20:53
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องค้างที่หน้า BIOS ทำการแก้ไขแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/07/2555 10:35:55
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th