- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้ดปรแกรมได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ลงโปรแกรม Windows ธรรมดาให้หน่อยเพราะอันเก่าเป็น Windows แต่งแล้วมันเสีย ไม่สามารถใช้โปรแกรมบางตัวได้
สถานที่:
ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267010
ผู้แจ้ง:
นายมนต์ชัย สุริยามาตร
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์หนังสือเครือข่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทย
วันที่:
24/11/2551 09:48:41
บันทึกการดำเนินการ:
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากโปรแกรมwindowsเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/11/2551 09:52:43
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th