- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ทใช้งานไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ทคณะเกษตรใช้งานไม่ไดค่ะ
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5000
ผู้แจ้ง:
นางจีราพร น่วมนุช
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
07/07/2555 10:30:57
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/07/2555 15:18:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th