- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
สถานที่:
ห้องการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
23/11/2551 14:08:07
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหาเกิดจาก switch บริเวณห้องกองบริหารงานบุคคลเกิดการค้าง จึงได้ทำการแก้ไขให้ใช้งานได้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการแก้ไข
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/11/2551 14:10:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th