- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใช้งานวินโดว์ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์มองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์
สถานที่:
กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
310
ผู้แจ้ง:
น.ส.โกสุมภ์ ทิมวัฒนา
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผน
วันที่:
21/11/2551 10:05:11
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ทำการแก้ไขโดยทำการปรับ BIOS ให้รับค่าใหม่และสามารถใช้งานได้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการแก้ไข
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/11/2551 10:07:14
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th