- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
window ใช้งานไม่ได้ ห้อง ท.506
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ระบบ window ใช้งานไม่ได้ และเข้า internet ไม่ได้ ที่ห้องเรียน ท.506
สถานที่:
อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267108
ผู้แจ้ง:
นางสาวจิตตรี จันทร์แย้มสงค์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
18/06/2555 10:54:12
บันทึกการดำเนินการ:
internet ช้า
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/06/2555 12:10:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th