- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โปรแกรม Adobe Acrobat /PageMaker เปิดใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
โปรแกรม Adobe Acrobat /PageMaker เปิดใช้งานไม่ได้
สถานที่:
งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7070576
ผู้แจ้ง:
นางสาวจิตตรี จันทร์แย้มสงค์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
18/06/2555 09:18:57
บันทึกการดำเนินการ:
ลงโปรแกรม Adobe Acrobat /PageMaker
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/06/2555 12:09:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th