- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นได้ ลงโปรแกรมแล้ว ขยับสายแล้วยังใช้ไม่ได้
สถานที่:
งานอนามัย กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9801
ผู้แจ้ง:
นางศิริรัตน์ วาทมธุรส
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
21/11/2551 09:39:16
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากเครื่องปริ๊นไม่เปิดจึงไม่สามารถปริ๊นได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/11/2551 11:19:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th