- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
wifi สัญญาไม่แรง
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
หลายจุดที่เป็น psru-wifi สัญญานไม่แรง ติดตั้งอยู่หน้าห้อง เปิดใช้ในห้องสัญญานอ่อนมาก ในห้องคณบดีใช้ไม่ได้เลย (เล่นไปชักระยะก็หลุดครับ) รบกวนตรวจเช็คให้หน่อยครับ ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
สถานที่:
ศูนย์วิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4300
ผู้แจ้ง:
นายคงศักดิ์ ดีธงทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
14/06/2555 13:18:06
บันทึกการดำเนินการ:
เพิ่มกำลังส่ง Wifi
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/06/2555 12:53:46
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th