- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ระบบ internet บ้านพักอาจารย์ใช่ไม่ได้มาประมาณ 3 สัปดาห์แล้ว ไม่สามารถทำงานหรือค้นคว้าข้อมูลเพือเรียมสอนได้เลย เปิดเทอมแล้ว รบกวนแก้ไขให้หน่อยนะคะ
สถานที่:
บ้านพักอาจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9717679
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
12/06/2555 09:26:57
บันทึกการดำเนินการ:
เปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/06/2555 18:49:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th