- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
cd-rom เครื่องอาจารย์มีปัญหา
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ซีดีรอม ใส่แผ่นแล้วเปิดออกมาไม่ได้ เหมือนมีข้อมูลเดิมค้างอยู่ทั้งที่ไม่ได้ใส่แผ่น ทำให้ใส่แผ่นอื่น ๆ แล้วเปิดไม่ได้ คอมพิวเตอร์ของอ.ศิริวิมล ใจงาม
สถานที่:
ห้องอ.ศิริวิมล ใจงาม ชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
1300
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
29/05/2555 15:47:40
บันทึกการดำเนินการ:
มีไฟล์งานค้างอยู่ในไดร์ซีดีรอม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/06/2555 09:48:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th