- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Wireless อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ - เสีย -
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
wireless อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ ไม่สามารถใช้งานได้ (เสีย) ขอความอนุเคราะห์ทางศูนย์ฯ เปลี่ยนอุปกรณ์ เืพื่อให้สามารถใช้งานได้
สถานที่:
อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267080
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
29/05/2555 14:31:17
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยเพิ่มอุปกรณ์ AP เพื่อทวนสัญญาณให้แรงขึ้นและสามารถใช้งานได้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/06/2555 16:49:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th