- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องสำรองไฟคอมฯ เปิดใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ ลองเปลี่ยนปลั๊กเสียบแล้ว ก็ยังใช้งานไม่ได้ น่าจะเป็นที่ตัวเครื่อง
สถานที่:
อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267108
ผู้แจ้ง:
นางสาวจิตตรี จันทร์แย้มสงค์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
16/05/2555 09:53:35
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจเช็คแล้วปกติดีครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/05/2555 13:47:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th