- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถเข้าใช้อีเมลได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องจากเครื่องคอมฯของ น.ส.ปวริศา เกษมสุข (หัวหน้างานเลขาฯ) ไม่สามารถเข้าเวปไซต์Hotmail.com ได้ ทำให้ไม่สามารถเชคอีเมลได้
สถานที่:
งานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267110
ผู้แจ้ง:
นางสาวทัชทิชา ทองสอน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
15/05/2555 09:02:18
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการติดตั้ง windows ให้ใหม่แล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/05/2555 15:21:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th