- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
นำประกาศสอบราคาขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยไม่ได้
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งไฟล์ แต่มีข้อความแจ้งว่า กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เนื่องจากประกาศสอบราคาต้องขึ้นเว็บไซค์ตามระเบียบ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนมาก ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
งานพัสดุ อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9130
ผู้แจ้ง:
นางจิราภรณ์ สัมปุรณะพันธ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
03/05/2555 16:17:20
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแก้ไขระบบของ Websever แล้ว สามารถเอาขึ้นได้เป็นปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
แก้ไขโดย นำงานด่วนมาอัพโหลดให้
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/05/2555 13:14:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th