- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เล่นเน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่:
ห้องพยาบาล อาคาร ฉ.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9801
ผู้แจ้ง:
นางสาวอารีย์ วงเขียว
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
20/11/2551 09:38:41
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องได้ทำการ disable lancard ไว้จึงไม่สามารถใช้งาน internet ได้ แก้ไขโดยการเปิดการทำงาน enable
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/11/2551 11:16:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th