- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 30 เมษายน 2555 เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลผู้เข้าสอบภาค ปกติ ประเภทคัดเลือก ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (IT) ห้องประชุม UBI ชั้น 1
สถานที่:
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
087-3112820
ผู้แจ้ง:
นางสาวสาวิตรี กิมิพันธ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
26/04/2555 15:42:41
บันทึกการดำเนินการ:
รับดำเนินการ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/04/2555 09:38:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th