- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ช้าและปริ๊นไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ช้าและปริ๊นไม่ได้
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267056
ผู้แจ้ง:
นางเพ็ญศรี มีพยุง
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
17/11/2551 13:19:48
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/11/2551 13:21:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th