- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โปรแกรมต่างๆ เริ่มใช้งานขัดข้อง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ลงโปรแกรมใหม่ที่ Drive C เท่านั้น (เพิ่มเติมโปรแกรม : Adobe)
สถานที่:
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สนอ.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7070576
ผู้แจ้ง:
นางสาวจิตตรี จันทร์แย้มสงค์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
19/03/2555 13:57:08
บันทึกการดำเนินการ:
ติดตั้งโปรแกรมใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/03/2555 21:56:56
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th