- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
wifi ใช้งานไม่ได้ครับ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
wifi ใช้งานไม่ได้ครับ connect ไม่ค่อยได้ พอ connect ได้ก็เล่นไม่ได้
สถานที่:
สวจ. อาคารศรีพิบูล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7222
ผู้แจ้ง:
นายสามารถ เน่าบู่
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
16/03/2555 12:59:09
บันทึกการดำเนินการ:
อาการไม่ได้ ip
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/04/2555 15:11:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th