- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ณ ห้องสำนักงานองค์การนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงาน และสลับเบอร์โทรศัพท์ห้องกิจกรรมและงานแนะแนว
สถานที่:
ห้องกิจกรรมนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9603
ผู้แจ้ง:
นางสาวอารีย์ วงเขียว
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
12/03/2555 10:12:18
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/01/2556 08:54:00
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th