- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ลงระบบออฟฟิส 2003
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ลงระบบออฟฟิส 2003 ระบบ GFMIS โปรแกรม บส.01 เปิดออกมาข้อมูลไม่ขึ้นมีแต่แบบฟอร์ม ปรึกษา อ.วิรัช งอกงามแล้ว ท่านบอกให้ใส่ออฟฟิส 2003 โดยให้แบบออฟฟิส 2007 คงอยู่เหมือนเดิม ไม่ต้องเอาออก
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267080 ต่อ 202
ผู้แจ้ง:
นางผุสดี เจริญชอบ
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
08/03/2555 15:19:31
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการลงMS-2003แล้ว แต่ระบบGFMIS ยังใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งขอบคุณครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/03/2555 16:31:43
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th